Σεπ 05 2015

Συγκροτήθηκε η Λαϊκή Ενότητα στην Καρδίτσα

unnamed3_10Το βράδυ της Πέμπτης 3/9, πραγματοποιήθηκε στο Παυσίλυπο η ιδρυτική συνέλευση της οργάνωσης Καρδίτσας της «Λαϊκής Ενότητας», με την παρουσία της εκπροσώπου του Κεντρικού Συντονιστικού κ. Δέσποινας Σπανού και του στελέχους Δημήτρη Γιαλαμά από τη Λάρισα.

Στό­χος της Λαϊ­κής Ενό­τη­τας, τό­νι­σαν οι ομι­λη­τές, είναι η δη­μιουρ­γία ενός με­τώ­που που θα εκ­φρά­ζει την συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του ελ­λη­νι­κού λαού που έχει υπο­φέ­ρει από τα μνη­μό­νια. Που θα συ­σπει­ρώ­σει όλο τον αρι­στε­ρό κόσμο, που ήταν μέσα στις κι­νη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στα μνη­μό­νια και στα μέτρα λι­τό­τη­τας, αλλά και όλους τους Έλ­λη­νες που ψή­φι­σαν ΟΧΙ στο δη­μο­ψή­φι­σμα και επι­θυ­μεί αυτό το ΟΧΙ να συ­νε­χι­στεί.

Στην συ­νέ­λευ­ση ανα­δεί­χθη­καν οι ευ­θύ­νες των πο­λι­τι­κών  δυ­νά­με­ων ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Πο­τά­μι, που ψή­φι­σαν το νέο μνη­μό­νιο, που θα οδη­γή­σει σε πε­ραι­τέ­ρω επι­δεί­νω­ση της οι­κο­νο­μι­κής κα­τά­στα­σης, της ήδη εξα­θλιω­μέ­νης ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας, για να εξυ­πη­ρε­τη­θούν τα συμ­φέ­ρο­ντα των κε­φα­λαιο­κρα­τών και των δα­νει­στών-το­κο­γλύ­φων της Ε.Ε και του ΔΝΤ.

Στους άμε­σους στό­χους της Λαϊ­κής Ενό­τη­τας είναι η συ­νέ­χι­ση της πάλης στο δρόμο που έδει­ξε ο λαός με το «όχι» του στο πρό­σφα­το δη­μο­ψή­φι­σμα, για την κα­τάρ­γη­ση των μνη­μο­νί­ων και την δια­γρα­φή του δη­μό­σιου χρέ­ους, για την ανά­πτυ­ξη ενός νέου πα­ρα­γω­γι­κού μο­ντέ­λου, για την κα­τάρ­γη­ση του κα­θε­στώ­τος της επι­τρο­πεί­ας και την κα­τά­κτη­ση της εθνι­κής ανε­ξαρ­τη­σί­ας.

Στο­χεύ­ου­με «να ανοί­ξου­με νέους δρό­μους και στην πα­τρί­δα μας και στην Ευ­ρώ­πη, μα­κριά από τα μνη­μό­νια της λι­τό­τη­τας, την πα­ρα­γω­γι­κή κα­τα­στρο­φή της χώρας, την φτω­χο­ποί­η­ση του ελ­λη­νι­κού λαού και τέλος την υπο­τέ­λεια της πα­τρί­δας μας», τό­νι­σαν οι ομι­λη­τές.

Οι αιφ­νι­δια­στι­κές εκλο­γές στις οποί­ες προ­χώ­ρη­σε η κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα, δεν επέ­στρε­ψαν στη Λαϊκή Ενό­τη­τα να έχει το χρόνο να ορ­γα­νω­θεί κα­λύ­τε­ρα και απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρα. Όμως, ήδη στο με­τω­πι­κό σχήμα της ΛΑ.Ε. συμ­με­τέ­χουν πάνω από 10 πο­λι­τι­κά μορ­φώ­μα­τα από τον αρι­στε­ρό χώρο. Μετά τις επι­κεί­με­νες εκλο­γές, πα­ράλ­λη­λα με τους αγώ­νες εντός και εκτός Βου­λής κατά των αντι­λαϊ­κών πο­λι­τι­κών, η ΛΑ.Ε. θα προ­χω­ρή­σει στην ορ­γα­νω­τι­κή συ­γκρό­τη­σή της στις το­πι­κές κοι­νω­νί­ες και στους χώ­ρους δου­λειάς και θα προ­χω­ρή­σει σε πα­νελ­λα­δι­κή συν­διά­σκε­ψη ή συ­νέ­δριο για την επε­ξερ­γα­σία του προ­γράμ­μα­τός της και την ανά­δει­ξη των το­πι­κών και κε­ντρι­κών ορ­γά­νων της.

Μετά τις το­πο­θε­τή­σεις των ει­ση­γη­τών για την προ­γραμ­μα­τι­κή δια­κή­ρυ­ξη και την εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία, ακο­λού­θη­σαν ερω­τή­σεις και το­πο­θε­τή­σεις από το ακρο­α­τή­ριο, συμ­βάλ­λο­ντας σε ένα γό­νι­μο διά­λο­γο, όπου ανα­πτύ­χθη­κε πλού­σιος προ­βλη­μα­τι­σμός και έγι­ναν προ­τά­σεις πάνω στις προ­γραμ­μα­τι­κές θέ­σεις, την εκλο­γι­κή δια­κή­ρυ­ξη και την προ­ε­κλο­γι­κή τα­κτι­κή.

Στο τέλος της συ­νέ­λευ­σης συ­γκρο­τή­θη­κε η Συ­ντο­νι­στι­κή Εκλο­γι­κή Επι­τρο­πή, ενώ έπε­σαν και προ­τά­σεις με τα πρώτα ονό­μα­τα για το ψη­φο­δέλ­τιο, το οποίο ανα­μέ­νε­ται να ορι­στι­κο­ποι­η­θεί μέχρι το Σάβ­βα­το, για να στα­λεί στην Κε­ντρι­κή Συ­ντο­νι­στι­κή, ώστε την Κυ­ρια­κή 6 Σε­πτέμ­βρη να ανα­κοι­νω­θεί επί­ση­μα.


πηγή
Αρέσει σε %d bloggers: