Μαρ 29 2017

Επέστρεψε στην κερδοφορία η Eurobank

Αύξηση 2,6 δισ. ευρώ οι καταθέσεις το 2016 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα – Μείωση της εξάρτησης από τον ELA κατά 8,1 δισ. ευρώ

Ικανοποιητικές λειτουργικές επιδόσεις κατέγραψε η Eurobank επιστρέφοντας ουσιαστικά στην κερδοφορία καθώς τα καθαρά κέρδη για το 2016 διαμορφώθηκαν σε 230εκ. ευρώ έναντι ζημιών 1,2δισ. ευρώ το 2015. Αναφορικά με τα κέρδη δ΄τριμήνου αυτά ανήλθαν στα 38 εκ. ευρώ. Σημαντικό στοιχείο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, θεωρείται το γεγονός ότι οι καταθέσεις σημείωσαν αύξηση κατά 2,6δισ. ευρώ το 2016 και κατά 664εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο, ενώ η Eurobank μείωσε τη χρηματοδότηση από τον ELA κατά 8,1δισ. ευρώ το 2016.

Αναλυτικά τα στοιχεία
Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5,8% σε ετήσια βάση σε €1.548εκ., λόγω της μείωσης του κόστους χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα, ενώ παρέμειναν αμετάβλητα το Δ΄ τρίμηνο στα €389εκ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε κατά 23 μονάδες βάσης το 2016 σε 2,25%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 22,2% και 7,6% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των δαπανών για τη χρήση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ) κατά €42εκ. το 2016. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 49 μονάδες βάσης επί του συνόλου του ενεργητικού στο τέλος του Δ΄ τριμήνου 2016, έναντι 34 μονάδων βάσης το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,2% το 2016 και 1,2% το Δ΄ τρίμηνο, γεγονός που αντανακλά τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων της Eurobank. Tα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €217εκ. το 2016 και περιλαμβάνουν €73εκ. κέρδη από την πώληση ομολόγων EFSF. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 17,1% το 2016 σε €2.063εκ. και κατά 5,9% έναντι του Γ΄ τριμήνου 2016 σε €526εκ.

Οι Λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 4,0%  σε €992εκ. το 2016 και κατά 2,1% σε €242εκ. το Δ΄ τρίμηνο.  Στην Ελλάδα οι δαπάνες υποχώρησαν κατά 5,5%3 σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε κατά 1.006 μονάδες βάσης3 σε ετήσια βάση σε 48,1% και κατά 380 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση σε 46,0%.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 26,8%3 σε €854εκ. το 2016 και κατά 5,0% σε €229εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2016. Παράλληλα, τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 47,2%3 σε ετήσια βάση σε €1.071εκ. και κατά 13,9% το Δ΄ τρίμηνο 2016.

Θετικά ήταν και τα αποτελέσματα από τη διαχείριση επισφαλών απαιτήσεων (κόκκινων δανείων). Πιο αναλυτικά, τόσο τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) όσο και τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν αρνητικά το Δ΄ τρίμηνο 2016 και διαμορφώθηκαν σε -€108εκ. και -€85εκ. αντίστοιχα. Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 40 μονάδες βάση σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 45,2% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος του 2016. Παράλληλα τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων μειώθηκαν σε  34,7%, από 34,8% το Γ΄ τρίμηνο 2016 και 35,2% στο τέλος του 2015. Η κάλυψη των NPEs και των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από προβλέψεις βελτιώθηκε κατά 70 και 60 μονάδες βάσης αντίστοιχα το Δ΄ τρίμηνο 2016 σε 50,7% και 66,1%. Οι προβλέψεις έναντι πιστωτικών κινδύνων διαμορφώθηκαν σε €775εκ. το 2016  και αντιστοιχούσαν σε 1,96% επί των μέσων χορηγήσεων.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν σταθερά κερδοφόρες για ακόμα ένα τρίμηνο, καθώς το καθαρό αποτέλεσμα  διαμορφώθηκε σε €30εκ. το Δ΄ τρίμηνο, από €26εκ. το Γ΄ τρίμηνο. Σε επίπεδο έτους, τα καθαρά κέρδη4 ανήλθαν σε €123εκ., έναντι €67εκ. το 2015.

O δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε σε 17,6% επί του σταθμισμένου ενεργητού στο τέλος του έτους. Με την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης ανήλθε σε 13,8%, αυξημένος κατά 70 μονάδες έναντι του 2015.
Η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ELA μειώθηκε κατά €8,1δισ. το 2016 έναντι του 2015, ενώ η συνολική χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα υποχώρησε κατά €11,4δισ. την ίδια περίοδο και διαμορφώθηκε σε €13,9δισ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων και της διενέργειας repos στη διατραπεζική αγορά. Από τον Σεπτέμβριο 2016 έως και την 21η  Μαρτίου 2017, η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε κατά €0,9δισ. σε €12,2δισ.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €2,6δισ. το 2016 έναντι του 2015.  Το Δ΄ τρίμηνο οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά €664εκ., εκ των οποίων €257εκ. στην Ελλάδα.

Οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €50,7δισ. στο τέλος του 2016, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά να ανέρχονται σε €26,5δισ. και €24,2δισ. αντίστοιχα. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις μειώθηκε σε 114,8% το 2016, από 126,9% το 2015.

 

Αρέσει σε %d bloggers: